Panelowe Spotkania Dyskusyjne (PSD2018)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w praktyce”
VII Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-pomiarowych i Nowych Technologii
Warsztaty

 

Kolejna edycja Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin odbędzie się w dniach 5–6. kwietnia 2018 i będzie obejmować trzy symultanicznie odbywające się wydarzenia:

  • warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności
  • VII Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo- Pomiarowych i Nowych Technologii, prezentująca przykłady nowych technologii oraz urządzeń badawczo-pomiarowych
  • V Konferencję naukowo-techniczną "Innowacje w Praktyce" przeznaczoną głównie dla młodych naukowców,

Na spotkania – warsztaty, konferencję i wystawę zaproszeni zostaną: dyrektorzy i kierownicy przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi oraz studenci i doktoranci z kraju i z zagranicy. Uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa. W ramach IV Konferencji "Innowacje w Praktyce", odbędzie się konkurs na najlepszy poster naukowy.

Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin jest integracja środowiska naukowego-badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych. Oryginalnym rozwiązaniem tego typu spotkań jest to, że w jednym obiekcie, w tym samym czasie przedstawiane są prezentacje i prowadzone są dyskusje w środowisku naukowym w którym uczestnicy mają wykształcenie inżynierskie, medyczne, rolnicze oraz humanistyczne, a ich miejscem pracy jest jedna z pięciu lubelskich uczelni, wspieranych przez współpracowników z kraju i z zagranicy.

Ponadto, poprzez taką integrację środowiska Oddział Lubelski PAN uzyska wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów, studentów-doktorantów i przedsiębiorców, co z kolei pozwoli na rozwój i poprawę współpracy w zakresie działań o charakterze rozwojowym.

Warsztaty połączone z konferencją wraz z licznymi panelami mają charakter cykliczny i są organizowane od 2012 r. Podczas Konferencji głos zabiorą doświadczeni badacze, młodzi naukowcy oraz studenci – doktoranci z kraju i zagranicy. Szczególnego efektu organizatorzy upatrują w postaci zacieśnienia współpracy pomiędzy 5 lubelskimi uczelniami i przedstawicieli z zakładów przemysłowych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów UE i aktualnie wdrażanego projektu Horyzont 2020, w którym ważną rolę odgrywa współpraca międzysektorowa, głównie współpraca nauki i biznesu. Ponadto, organizatorzy kładą duży nacisk na aspekt praktyczny i w ramach panelu dyskusyjnego odbędą się warsztaty dotyczące tych zagadnień.

Konferencja pt. „Innowacje w praktyce” ma charakter cykliczny ,a podczas wszystkich edycji duży nacisk jest położony na uzyskanie przez uczestników dodatkowych umiejętności praktycznych. W poprzednich edycjach zorganizowano między innymi warsztaty pt: "Design Thinking", "Jak przekraczać swoje mentalne granice", „Podniesienie jakości treningu sportowego”, „Żonglowanie -harmonizacja półkul mózgowych”. Miały one charakter otwarty i kierowane były do szerokiego grona odbiorców, jednak głównie do studentów i młodych pracowników z zakładów przemysłowych.

Panelowe Spotkania Dyskusyjne konferencja-wystawa i warsztaty z roku na rok stają się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami, a praktykami, a także prowadzą do ważnej merytorycznej dyskusji na temat sposobów komercjalizacji innowacji naukowych w wielu różnych dziedzinach. Naukowcy mają możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć badawczych, a przedsiębiorcy zapoznać szersze grono naukowców z uczelni z terenu Lubelszczyzny, a także całego kraju, ze swoją komercyjną ofertą. Dotychczas zorganizowane spotkania warsztatowe spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i pozwoliły na nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi, a przedsiębiorstwami. Wydarzenia te otrzymywały patronaty, miedzy innymi Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego i innych. Z uwagi na duże zainteresowanie uczestników planowane jest kontynuowanie tego rodzaju spotkań w latach następnych.


Miejsce konferencji i wystawy:
Arena Lublin
ul. Stadionowa 1