logo cine

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Fundator - ustanowionej na mocy oświadczenia woli złożonego w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Lublinie przy ulicy Chopina 17/4, prowadzonej przez notariusza Beatę Słowikowską, Fundacji o nazwie „Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych”, zwanej dalej Fundacją, ustala statut Fundacji o następującej treści:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: CENTRUM INNOWACJI NAUKOWO-EDUKACYJNYCH. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się logotypem.
 2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister zajmujący się edukacją.
 6. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 7. Fundacja może prowadzić określoną w statucie działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną w statucie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową. Działalność gospodarcza może być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej.
 9. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód w całości przeznaczony jest na działania statutowe.
 10. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2

Celami Fundacji są:

 1. działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza w edukacji z zakresu nauk ścisłych i technicznych;
 2. tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury i nauki, współpracy międzynarodowej i ekologii;
 3. tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne, naukowe i edukacyjne na rzecz lokalnego środowiska;
 4. działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 5. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, nauki, edukacji, w tym także nauki i edukacji europejskiej;
 6. działanie na rzecz rozwoju badań naukowych, w tym także infrastruktury naukowo-badawczej;
 7. tworzenie programów naukowych i edukacyjnych;
 8. działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych;
 9. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, osób zagrożonych wykluczeniem.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą;
 2. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi, instytutami, i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;
 3. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, promocję i wsparcie wolontariatu;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
 5. organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych naukowych, edukacyjnych, sportowych i krajoznawczych;
 6. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
 7. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
 8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami pożytku publicznego;
 9. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów (na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji);
 10. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji;
 11. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;
 12. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
 13. organizację szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych;
 14. działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji;
 15. organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji;
 16. aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju innowacyjności, inicjatyw społecznych, naukowych i ekonomicznych;
 17. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 4

 1. Fundacją kieruje Zarząd, który składa się od trzech do siedmiu osób, o czym decydują - przy powołaniu pierwszego Zarządu Fundatorzy, a później cały skład Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres rocznej kadencji.
 3. Pierwszy Zarząd Fundacji składał się będzie z trzech osób. Fundatorzy powołują do Zarządu trzy osoby określając jednocześnie pełnione przez nich funkcje: prezesa zarządu, zastępcę prezesa zarządu oraz sekretarza zarządu.
 4. W trakcie działania Fundacji członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez cały skład Zarządu na podstawie uchwał podejmowanych większością ¾ głosów w tajnym głosowaniu. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Przed upływem rocznej kadencji Zarządu, dotychczasowy skład Zarządu powołuje nowy skład osobowy.
 6. Każdy z członków Zarządu może wskazać na wypadek swojego ustąpienia osobę, która powinna być wybrana do Zarządu w jego miejsce. Do powołania takiej osoby dochodzi z chwilą podjęcia uchwały przez pozostałych członków Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia. Wynagrodzenie poszczególnych członków określają uchwały podjęte przez cały skład Zarządu.

§ 5

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, dysponuje jej majątkiem, odpowiada za jej wyniki finansowo - gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.
 4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych, krajowych i zagranicznych.

§ 6

 1. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o utworzeniu innych organów Fundacji.
 2. Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji, także w zakresie zmian celów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 8

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. odpłatnej działalności statutowej;
 2. dochodów z aktywów, opłat licencyjnych i patentowych, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
 3. zleceń na wykonanie usług naukowych, naukowo-badawczych, edukacyjnych pochodzących od uniwersytetów, politechnik, uczelni, szkół, firm, zakładów przemysłowych, instytutów oraz innych podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych;
 4. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne podmioty;
 6. grantów, i innych funduszy celowych;
 7. działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności statutowej;
 8. odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe;
 9. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 9

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy podejmują uchwały większością 2/3 głosów, chyba, że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
Używamy plików cookie...

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.